Informacje prawne

Credits

Digital Art by Sandrine Estrade Boulet
 

REDAKTOR

Witryn wearesephora jest redagowana przez firme Sephora Polska Sp. z o.o., z siedziba przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000030761, NIP: 676-199-27-51, kapital zakladowy 50 000 000,00 zl.

Redaktor naczelny: Magdalena RUSIECKA

SEPHORA podejmie wszelkie starania, aby zapewnić, że informacje umieszczone na niniejszej stronie są poprawne i aktualne. SEPHORA zachowuje sobie prawo do wprowadzania poprawek do treści strony w dowolnym czasie i bez ostrzeżenia. SEPHORA nie może jednak zagwarantować dokładności, precyzji, wystarczającej ilości i kompletności informacji dostępnych na stronie.

 

Realizacja/ hosting :
HAVAS WORLDWIDE PARIS
29-30 quai De Dion Bouton
92800 Puteaux
FRANCE


PRZEDMIOT WITRYNY

Witryna wearesephora (dalej: „Witryna") jest witryną instytucjonalną przedstawiającą działalność firmy SEPHORA. Dzięki Witrynie SEPHORA może publikować oferty pracy w firmie SEPHORA i w podmiotach z Grupy SEPHORA oraz spółkach wchodzących w skład grupy LVMH, a kandydaci mogą składać podania z własnej inicjatywy.

Warunki korzystania (dalej: „Warunki Korzystania") dotyczą wszystkich Użytkowników Internetu korzystających z Witryny, niezależnie od celu ich wizyty. Korzystając z Witryny oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią niniejszych Warunków Korzystania oraz wyrażasz zgodę na działanie zgodnie z tym dokumentem.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SEPHORA szanuje wszelkie obawy związane z poufnym charakterem danych osobowych przekazywanych przez Państwa. W związku z tym SEPHORA informuje Państwa o ich przetwarzaniu.

Niniejsza polityka poufności dotyczy wszystkich danych osobowych przekazywanych przez Państwa w podaniach, dodatkowych informacji dostarczonych w związku z podaniem oraz informacji zgromadzonych przez SEPHORA przy tej sposobności. SEPHORA może podzielić się tymi informacjami z firmami z Grupy SEPHORA, odpowiedzialnymi za oferty pracy lub oferty praktyk odpowiadające Państwa profilowi oraz z jednostkami stowarzyszonymi grupy LVMH zainteresowanymi Państwa podaniem.

Sposoby gromadzenia danych

Po zarejestrowaniu się na Witrynie, SEPHORA zgromadzi Państwa dane osobowe dzięki formularzom dostępnym w sekcji „Złóż podanie" i obszarze „Moja praca" na Witrynie. Dzięki temu SEPHORA uzyska informacje na temat płci, imion, nazwiska, adresu, kodu pocztowego, numeru telefonu, narodowości, numeru IP adresu poczty elektronicznej i danych na temat połączenia.

Po wejściu użytkownika na strony Witryny, serwery SEPHORA automatycznie identyfikują nazwę domeny nawigatora, adres IP wejścia (jest to numer identyfikujący każdy komputer podłączony do Internetu. Adres IP jest przedstawiony w następujący sposób: XXX.XXX.XXX.XXX), adres strony odsyłającej (wyszukiwarkę lub witrynę), czas wejścia, stronę wejścia, stronę wyjścia, liczbę przeglądanych stron. Nasze serwery zapamiętują adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji.

Witryna pozwala też na dzielenie się ofertami pracy ze znajomymi za pomocą odsyłacza (linku) „Wyślij szczegóły tej pracy do przyjaciela". Zobowiązują się Państwo przekazać firmie SEPHORA jedynie te informacje pochodzące od osób trzecich, którymi wcześniej pozwolono Państwu się dzielić.

Cele

Dane osobowe gromadzone przez firmę SEPHORA są niezbędne do zarządzania CV po załadowaniu ich na Witrynie. 
Państwa informacje zostaną wykorzystane przez firmę SEPHORA i podmioty z Grupy SEPHORA, do których składają Państwo podanie lub które otrzymają Państwa podanie w celu dokonania jego oceny i skontaktowania się z Państwem.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane za granicę, do kraju, w którym zlokalizowany jest podmiot z grupy SEPHORA lub jednostka stowarzyszona LVMH. Przeniesienie danych odbędzie się zgodnie z zasadami przekazywania danych osobowych. Grupa SEPHORA wymaga, aby spółki posiadające dostęp do Państwa danych osobowych traktowały je w sposób poufny i bezpieczny. Dostęp do Państwa danych osobowych zostanie ograniczony do rekrutantów firmy SEPHORA, podmiotów z Grupy SEPHORA lub grupy LVMH (i niektórych odnośnych kierowników). Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane przez SEPHORA, podmioty z Grupy SEPHORA i grupy LVMH wyłącznie na potrzeby rekrutacji.

Prawo dostępu, sprzeciwienia się i sprostowania danych osobowych

SEPHORA jest zobowiązana do zachowania poufności wszelkich informacji ujawnianych w sieci przez użytkowników Internetu.

Wszystkie dane osobowe, które Użytkownik Internetu przekazuje firmie SEPHORA w zamian za usługi w sieci podlegają przepisom prawa polskiego (w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.02.101.926 t.j. z późn.zm. – dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych").

Przepisy te umożliwiają Użytkownikom Internetu dostęp, sprzeciwienie się i sprostowanie danych osobowych w dowolnym czasie poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia na poniższe adresy:

SEPHORA POLSKA
Human resources
Al. Jerozolimskie, 92
00 807 Warszawa

 

Ponadto istnieje możliwość zmiany niektórych Państwa danych w sieci poprzez wejście na swoje konto osobiste (obszar „Moja praca") po podaniu nazwy użytkownika i hasła.

Należy pamiętać jednakże, że prawo do uzyskania szczegółowych informacji (o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5 Ustawy o ochronie danych osobowych, tj. m.in. informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych) może być egzekwowane nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Odbiorcy danych

Grupa SEPHORA wykorzystuje dane osobowe zgromadzone na Witrynie do wykonania powyższych Celów.

Użytkownik Internetu jest poinformowany o tym, że jego dane osobowe mogą zostać przekazane poza obszar Unii Europejskiej. W takim przypadku SEPHORA wdroży wszystkie środki niezbędne do zapewnienia, że dane będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego i europejskiego prawa (w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych i jej Rozdziału 7 „Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego" i Dyrektywy nr 95/46/WE), między innymi poprzez zawarcie umów z zainteresowanymi podmiotami, które odpowiadają standardowym warunkom zatwierdzonym przez GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) i Komisję Europejską.

Pliki cookies

Cookies ułatwiają Państwu nawigację na Witrynie, a nam zarządzanie loginami i monitorowanie ruchu użytkowników.Cookies to pliki tekstowe umieszczane na twardym dysku komputera przez serwer strony internetowej. Państwa komputer jest prawdopodobnie skonfigurowany tak, aby zezwalał na przyjmowanie cookies, lecz można samodzielnie zmienić parametry przeglądarki internetowej, aby je odrzucić. Sugerujemy takie postępowanie, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookies.

Kiedy odwiedzają Państwo Witrynę w celu wyszukania, przeczytania lub pobrania informacji, SEPHORA gromadzi i archiwizuje specyficzne „informacje na temat odwiedzających", takie jak nazwa domeny i nazwa hosta serwera, z którego korzystają Państwo z Internetu, adres protokołu IP komputera, z którego Państwo korzystają, data i godzina Państwa wizyty oraz adresy URL za pomocą których zostali Państwo przekierowani na Witrynę. Następnie SEPHORA wykorzystuje te informacje na potrzeby statystyczne związane z analizą i pomiarem działalności na swojej stronie, aby poprawić jej funkcjonowanie dla Państwa wygody. Następnie wszystkie informacje zostają po pewnym czasie usunięte.

SEPHORA zobowiązuje się do korzystania z informacji zgromadzonych za pomocą plików cookies jedynie w okresie niezbędnym do wykonania powyższych Celów.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby SEPHORA gromadziła te informacje, można odmówić akceptacji plików cookieswybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce aby zablokować pobieranie informacji. Ponieważ każda przeglądarka internetowa jest inna, należy skorzystać z sekcji „Pomoc".

Jednakże niektóre funkcje Witryny mogą być niedostępne, jeśli Użytkownik Internetu odrzuci pliki cookies.

Korzystanie z danych

SEPHORA zobowiązuje się nie przenosić, nie sprzedawać ani nie wynajmować zgromadzonych danych podmiotom niebędącym jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnikami, chyba, że udzielili Państwo SEPHORA zgody na takie działania lub jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie sądu.

Gdyby na podstawie przepisów prawa lub orzeczenia sądu SEPHORA była zobowiązana do przekazania Państwa danych osobowych, SEPHORA nie ma obowiązku powiadamiania Państwa o tym. Biorąc pod uwagę obecny stan technologii SEPHORA nie może zagwarantować poufności, integralności ani autentyczności wiadomości elektronicznych i komunikatów otrzymywanych przez Państwa lub wysyłanych do SEPHORA.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres wymagany na potrzeby powyższych Celów. Bardzo polecamy kandydatom aktualizowanie swoich danych osobowych.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zawartość Witryny

Witryna oraz każde oprogramowanie wykorzystywane w związku z Witryną może zawierać poufne informacje lub informacje chronione przez istniejące ustawodawstwo z zakresu praw własności intelektualnej lub inne przepisy prawa. W związku z tym, o ile nie stwierdzono inaczej, prawa własności intelektualnej dotyczące dokumentów znajdujących się na Witrynie oraz każdego elementu stworzonego na potrzeby Witryny (dalej: „Treść") stanowią wyłączną własność firmy SEPHORA, biorąc pod uwagę fakt, że SEPHORA nie udzieliła Użytkownikom Internetu żadnej licencji ani innego prawa, z wyjątkiem prawa do konsultacji. W szczególności znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej wymienione na Witrynie stanowią własność SEPHORA, jej jednostek stowarzyszonych i innych odpowiednich podmiotów z Grupy LVMH lub jej wspólników.

Częściowa lub całkowita reprodukcja Treści jest dozwolona jedynie do użytku osobistego i prywatnego. Wyraźnie zabrania się reprodukcji i używania kopii w innym celu. W stosunku do oprogramowania zabrania się kopiowania, modyfikowania, tworzenie dzieł wtórnych, programowania zwrotnego jego koncepcji lub zespołu lub dokonywania prób, w jakikolwiek sposób, odnajdywania kodu źródłowego (z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to prawnie dozwolone), sprzedaży, przyznania, podnajmowania, modyfikowania lub przenoszenia Treści, a w szczególności oprogramowania. Ponadto zabrania się modyfikowania oprogramowania oraz używania modyfikowanych wersji oprogramowania, w szczególności - między innymi - w celu uzyskania niedozwolonego dostępu do usługi lub wejścia na Witrynę przez interfejs inny niż interfejs firmy SEPHORA.

Marka i logo

Marka SEPHORA, wszystkie pozostałe marki i znaki słowno-graficzne, jak również obrazy i logotypy na Witrynie stanowią wyłączną własność firmy SEPHORA lub jej prawnego właściciela.

Surowo zabrania się odtwarzania, modyfikowania oraz korzystania z marek, znaków słowno-graficznych, obrazów i logotypów lub innej części Treści bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy SEPHORA lub jej prawnego właściciela. Dotyczy to również wszystkich znaków towarowych, wzorów i patentów zawartych lub wykorzystanych na Witrynie.

Odsyłacze

Witryna może zawierać odesłania (linki) do innych witryn lub innych źródeł internetowych. SEPHORA nie może kontrolować tych stron i zewnętrznych źródeł. Tym samym SEPHORA nie może ponosić odpowiedzialności za te strony i zewnętrzne źródła i uchyla się od odpowiedzialności za treść, reklamy, produkty, usługi i inne materiały dostępne lub wychodzące z tych stron i zewnętrznych źródeł. Ponadto SEPHORA nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty, rzeczywiste lub domniemane, związane z korzystaniem lub wynikające z zaufania odnośnie do treści, towarów lub usług dostępnych na tych stronach lub w zewnętrznych źródłach.

Każde odesłanie do Witryny, „ramkowanie" (framing) lub inny rodzaj korzystania z części Witryny wymaga wyraźnej pisemnej zgody SEPHORA. SEPHORA może unieważnić swoją zgodę w dowolnym czasie, bez żadnej przyczyny. SEPHORA może (i) zażądać, aby wszystkie niedozwolone odesłania do Witryny zostały usunięte oraz (ii) zażądać odszkodowania za poniesioną szkodę.

Baza danych

Witryna tworzy bazę danych zawierającą informacje dotyczące podań i ofert pracy z grupy SEPHORA (dalej: „Baza Danych").

Baza Danych stanowi wyłączną własność firmy SEPHORA.

Zgodnie z przepisami prawa polskiego surowo zabrania się systematycznego lub znacznego odzyskiwania tych danych oraz wykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do użytku osobistego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dostęp i funkcjonowanie Witryny

Użytkownik Internetu jest odpowiedzialny za zastosowanie środków technologicznych i telekomunikacyjnych niezbędnych do wejścia na Witrynę oraz wymaganej wiedzy do wejścia na Witrynę i korzystania z niej. Użytkownik Internetu ponosi koszty połączenia i sprzętu związane z wejściem na Witrynę i korzystaniem z niej.

Użytkownik Internetu korzysta z Witryny na własne ryzyko. SEPHORA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek korzystania, poniesione przez użytkownika lub inną osobę trzecią. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez prawo, SEPHORA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE POŚREDNIE SZKODY, BEZ WZGLĘDU NA ICH POWÓD, POCHODZENIE, CHARAKTER I SKUTKI, W TYM – MIĘDZY INNYMI – KOSZTY PONIESIONE NA SKUTEK UTRATY SZANSY, KLIENTÓW, DANYCH LUB INNEJ STRATY DÓBR NIEMATERIALNYCH NA SKUTEK KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB W ZWIĄZKU Z ZAUFANIEM INFORMACJOM DOSTĘPNYM NA WITRYNIE POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO.

Zachowanie Użytkownika Internetu

Użytkownicy Internetu winni korzystać z Witryny w sposób odpowiedzialny i zachować uprzejmość w stosunku do pozostałych użytkowników sieci.

W związku z tym zabrania się Użytkownikom Internetu:

·         przesyłania na Witrynę, wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną oraz przekazywania w inny sposób wszelkich nielegalnych materiałów, szkodzących, zawierających pogróżki, wulgarnych, nękających, niezgodnych z prawem, oszczerczych, nieprzyzwoitych, niemoralnych, naruszających prywatność, obraźliwych lub rasistowskich,

·         przesyłania na Witrynę, wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną oraz przekazywania w inny sposób nie zamówionych lub nielegalnych materiałów reklamowych, „informacji wprowadzających w błąd", „wiadomości łańcuszkowych" lub innej formy akwizycji,

·         przesyłania na Witrynę, wyświetlania, wysyłania pocztą elektroniczną oraz przekazywania w inny sposób jakiegokolwiek elementu zawierającego oprogramowanie wirusowe lub inne kody, pliki lub programy mające spowodować zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie zdolności programu komputerowego, oprogramowania telekomunikacyjnego lub urządzenia,

·         zakłócania lub zamykania Witryny, jej serwerów lub sieci podłączonych do Internetu oraz naruszenia wymogów, procedur, zasad i przepisów dotyczących sieci podłączonych do Internetu,

·         dokonywania prób zakłócania usługi dla Użytkownika Internetu, dostawcy usługi webhostingu lub sieci w jakikolwiek sposób, w tym – między innymi – narażania Witryny na wirusy, spowodowania przepełnienia sieci, przeciążenia serwerów, przeciążenia usług poczty elektronicznej lub zniekształcania nagłówka lub innego wiersza protokołu TCP/IP w jakiejkolwiek wiadomości elektronicznej,

·         dostępu do danych nieadresowanych do niej/niego, wejścia na serwer/konto bez upoważnienia,

·         dokonywania prób przeszukania, przeanalizowania lub sprawdzenia ochrony systemu lub sieci oraz obchodzenia kontroli bezpieczeństwa lub systemów identyfikacji bez upoważnienia,

·         udawania innej osoby/podszywania się pod inną osobę,

·         przeprowadzania lub nakłaniania osoby trzeciej do przeprowadzania jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem lub innej działalności mogącej naruszyć prawa firmy SEPHORA, jej dostawców, wspólników, detalistów, ogłoszeniodawców lub innych Użytkowników Internetu,

·         przekazywania lub przenoszenia (dowolnymi środkami) informacji lub oprogramowania wywodzącego się z Witryny, w szczególności obywatelom zagranicznym z naruszeniem krajowych i międzynarodowych przepisów prawa.

 

Potwierdzając globalny charakter Internetu Użytkownik Internetu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i procedur dotyczących, na skalę lokalną lub międzynarodową, zachowania w sieci, dopuszczalnej zawartości, a przede wszystkim przepisów dotyczących przekazywania danych technicznych.

SEPHORA może w dowolnym czasie oraz bez uprzedzenia wdrożyć wszystkie niezbędne środki do zakończenia korzystania z Witryny lub innej usługi ze względu na naruszenie Warunków korzystania, bez uszczerbku dla odszkodowania, które SEPHORA może sobie rościć z tytułu takiego naruszenia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Podanie Użytkownika Internetu zostanie udostępnione rekrutantom z grupy SEPHORA, a w razie konieczności z grupy LVMH. Jednakże nie gwarantuje to, że podanie zostanie wybrane lub wnioskodawca zostanie zaproszony do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Biorąc pod uwagę przeszkody techniczne związane z Internetem SEPHORA nie może zagwarantować ciągłości usług dostępnych na Witrynie i, w zakresie dozwolonym przez prawo, nie może być pociągana do odpowiedzialności za zaprzestanie, przerwy, zaburzenia, niewykonanie usługi, pogorszenie, utratę lub zniszczenie danych osobowych Użytkownika Internetu. Użytkownik Internetu uznaje możliwość zakłócenia usługi w związku z prowadzoną konserwacją.

Witryna zawiera informacje przekazane przez osoby trzecie oraz odsyłacze do innych stron, których SEPHORA nie sprawdza pod względem błędów i niedokładności. SEPHORA nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z użyciem, dostępem oraz niemożliwością korzystania z informacji lub treści stron trzecich.

SEPHORA nie składa żadnego rodzaju zapewnień, domniemanych lub wyraźnych, dotyczących jakiejkolwiek części, w tym – między innymi – integralności, dokładności, aktualności, niepodrabiania, dostępności, wiarygodności lub wystarczającej ilości informacji lub usług na Witrynie, ani ich stosowności do korzystania przez Państwa z tych informacji lub usług.

Każde roszczenie Użytkownika Internetu musi zostać złożone firmie SEPHORA w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od daty wydarzenia, które spowodowało powstanie roszczenia.

postanowienia różne

ZMIANY

SEPHORA może zmieniać i aktualizować Warunki Korzystania oraz Warunki Prawne. Użytkownicy będą informowani z 3-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach/aktualizacjach poprzez publikację odpowiedniej informacji w Witrynie.

Jeśli nie wyrażasz zgody na zmiany/modyfikacje powinieneś wyrazić wolę zakończenia współpracy.

SEPHORA radzi, aby regularnie odwiedzać stronę zawierającą Warunki Prawne i Warunki Korzystania, aby dowiedzieć się o wszystkich zmianach i aktualizacjach. Korzystanie z Witryny podlega Warunkom Prawnym oraz Warunkom Korzystania obowiązującym w momencie odwiedzania Witryny.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli jakiekolwiek postanowienie Warunków Korzystania jest lub okaże się nieważne lub niezgodne z prawem ze względu na zmianę obowiązujących przepisów prawa lub na skutek orzeczenia sądu, nie wpłynie to na egzekwowalność pozostałych postanowień Warunków Korzystania.

WYBÓR PRAWA I JURYSDYKCJI 

Warunki Korzystania podlegają przepisom prawa polskiego.

Wszelkie spory, w przypadku niemożliwości osiągnięcia polubownego porozumienia pomiędzy stronami, zostają poddane, celem rozstrzygnięcia, właściwemu sądowi polskiemu.

http://www.wearesephora.pl/Witamy/Powitanie.sls
/Witamy/Powitanie
http://www.wearesephora.pl/Witamy/GetHomePl.sls
/Witamy/GetHomePl
http://www.wearesephora.pl/Witamy/GetPagesPl.sls
/Witamy/GetPagesPl
http://www.wearesephora.pl/Witamy/Strona.sls
/Witamy/Strona
http://www.wearesephora.pl/Witamy/JoinTheCommunity.sls
/Witamy/JoinTheCommunity
http://www.wearesephora.pl/Witamy/GetCommunity.sls
/Witamy/GetCommunity
Join the Community
Powitanie